Warunki korzystania


1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Szkoły, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej Szkole są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem do znaków towarowych.


2. Licencja

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii dowolnych materiałów do pobrania ze strony internetowej Szkoły wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji nie możesz:

·      modyfikować lub kopiować materiałów;

·      używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);

·      podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Szkoły;

·      usuwać z materiałów informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub

·      przenieść materiałów na inną osobę lub „odbić” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez Firmę w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.


3. Zastrzeżenie

Szkoła nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą stroną.


4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie internetowej Szkoły, nawet jeśli Szkoła lub upoważniona Szkoła została powiadomiona ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. 


5. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Szkoły mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Szkoła nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Szkoła może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Szkoła nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.


6. Linki

Szkoła nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez Szkołę. Korzystanie z takiej połączonej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.


7. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

Szkoła może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.


8. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Szkoły podlegają prawu jurysdykcji macierzystej Właściciela Szkoły.